Teléfonos: 986 30 30 32 · Escola Infantil: 986 39 26 33

  • social media
  • social media

D.O. Psicopedagóxica

O departamento de Orientación é un servizo de axuda e apoio ao alumnado do centro, profesorado e familias.

Traballa en estreita colaboración cos profesionais que interveñen no proceso de ensinanza- aprendizaxe do seu alumnado.

Facilita os recursos e instrumentos necesarios para atender ó alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE) e os alumnos con Necesidades Educativas Especiais (NEE).

Fomenta o principio de inclusión educativa e o desenrolo integral dos seus alumnos e alumnas mediante o modelo de Deseño Universal da Aprendizaxe(DUA)

O noso centro conta con dúas unidades de Educación Especial destinada ao alumnado de escolarización combinada.

Rafa