Teléfonos: 986 30 30 32 · Escola Infantil: 986 39 26 33

  • social media
  • social media

Horarios colexio

Prégase puntualidade nas entradas e saídas

 

Recordade que este curso seguimos ofertandovos o Servizo de acollida para aqueles alumnos que o desexen. Este servizo será GRATUITO

Poderán incorporarse o centro desde a 8:00 da maña.

O personal docente atendera a necesidades dos vosos fillos empregando o Ingles e o Galego indistintamente.

O Colexio Eduardo Pondal participa no Programa de prevención e Control do Absentismo Escolar. Toda falta de asistencia ao colexio debe ser comunicada ao centro, se é posible con antelación, mediante nota escrita ou no seu defecto por teléfono. Ao reincorporarse ao colexio o alumno deberá entregar ao seu titor o documento XUSTIFICACIÓN DE FALTA DE ASISTENCIA incluido na presente paxina, e que será debidamente cumprimentado e asinado polos pais. Considerarase retraso toda chegada á clase unha vez comezado o horario. En cada clase levarase control diario tanto das ausencias como dos retrasos.