Teléfonos: 986 30 30 32 · Escola Infantil: 986 39 26 33

  • social media
  • social media

Política de Privacidade

1. INFORMACIÓN AO USUARIO

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos persoais?

COLEGIO EDUARDO PONDAL SOC. COOP. GALLEGA é o RESPONSABLE do tratamento dos datos persoais do USUARIO e infórmao de que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril (GDPR) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD).

Para que tratamos os teus datos persoais e por que o facemos?

Dependendo do formulario onde obtivemos os seus datos persoais, tratarémolos confidencialmente para alcanzar os seguintes fins:

No formulario Newsletter

  • Enviar boletíns informativos, novidades, ofertas e promocións en liña.
    (co consentimento do interesado, 6.1.a GDPR)

Durante canto tempo gardaremos os teus datos persoais?

Non se conservarán durante máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento ou existan prescricións legais que ditaminen a súa custodia e cando xa non sexa necesario para iso, suprimiranse con medidas de seguridade axeitadas para garantir a pseudonimización dos datos ou a destrución total destes.

A quen facilitamos os seus datos persoais?

Non se prevé ningunha comunicación de datos persoais a terceiros, excepto, se é necesario para o desenvolvemento e execución dos fins do tratamento, aos nosos provedores de servizos relacionados coas comunicacións, cos que oRESPONSABLE subscribiu os contratos de confidencialidade e de encargado de tratamento requiridos pola normativa vixente de privacidade.

Cales son os teus dereitos?

Os dereitos que asisten ao USUARIO son:

  • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
  • Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:

COLEGIO EDUARDO PONDAL SOC. COOP. GALLEGA. SEIXO-DARBO, 31 – 36949 CANGAS (Pontevedra). Correo electrónico: secretaria@eduardopondal.com ; Datos de contacto do delegado de protección de datos: OFINEMU AUDITORES – CONSULTORES, S.L., PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 2 – 1o D – 36211 VIGO – PONTEVEDRA – dpd@ofinemu.com

2. CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO

Os USUARIOS, mediante a marcación das casas correspondentes e a entrada de datos nos campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O USUARIO garante que os datos persoais facilitados ao RESPONSABLE son veraces e se fai responsable de comunicar calquera modificación destes.

O RESPONSABLE informa de que todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao USUARIO. No caso de que non sexan facilitados todos os datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

3. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o RESPONSABLE está a cumprir con todas as disposicións das normativas GDPR e LOPDGDD para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do GDPR, polos que son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e axeitados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.

O RESPONSABLE garante que puxo en marcha políticas técnicas e organizativas axeitadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o GDPR e a LOPDGDD co fin de protexer os dereitos e liberdades dos USUARIOS e lles comunicou a información axeitada para que poidan exercelos.

Para obter máis información sobre as garantías de privacidade, podes dirixirte ao RESPONSABLE a través de COLEGIO EDUARDO PONDAL SOC. COOP. GALLEGA. SEIXO-DARBO, 31 – 36949 CANGAS (Pontevedra). Correo electrónico: secretaria@eduardopondal.com Datos de contacto do delegado de protección de datos: OFINEMU AUDITORES – CONSULTORES, S.L., PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 2 – 1o D – 36211 VIGO – PONTEVEDRA – dpd@ofinemu.com